Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

Home > Strategische thema's > Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

De gemeenten op de Noord-Veluwe zetten de lijnen uit om welzijn en welvaart van toekomstige generaties te waarborgen. Welzijn en welvaart in een regio zijn namelijk geen zaken die vanzelfsprekend zijn. En zeker niet in de wat verdere toekomst (2040). Ook is de beïnvloedingsmogelijkheid van de regio beperkt: veel wordt provinciaal, landelijk, Europees en ook steeds meer mondiaal bepaald. Daarom werken de gemeenten in een brede samenwerking aan het strategische programma Sociaaleconomische ontwikkelstrategie.

Integraal en samen

 

Het gaat om samenwerking als Noord-Veluwe in de volle breedte. En vervolgens om de samenwerking vanuit de Noord-Veluwe met andere regio’s en de provincie. De gemeenten willen het al sterke weefsel van de regio up-to-date houden en verder uitbouwen. Naast de sociaaleconomische component is er ook het ruimtelijke aspect. Het doel is ook in de toekomst een vitaal regionaal ecosysteem waarin het goed leven, wonen en werken is.

 

Bouwen vanuit wat er is

 

Strategische lijnen zet je vanuit het nu naar de toekomst. De Noord-Veluwe heeft een goede uitgangspositie. De gemeenten ervaren dit zelf dagelijks en zien dat ook bevestigd in onderzoeksrapporten. Bijvoorbeeld het rapport Kracht van OOST (2016). De gemeenten staan voor de uitdaging de relaties binnen de regio en vooral ook buiten de regio vitaal te houden. Zo kunnen de gemeenten adequaat blijven anticiperen op veranderingen. Innovatie is daarom een continu aandachtspunt. Veel (beleid) is er al. Lokaal zijn er de economische beleidsplannen en de omgevingsvisie. Regionaal zijn ook Bereikbaarheid/A28, Veluwe op 1 (Toerisme en Recreatie) en Lelystad Airport strategische thema’s. Als triple helix samenwerking heeft Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant, innovatie, onderwijs&arbeidsmarkt en vestigingsklimaat als thema’s.

 

Wat gaan de gemeenten doen?

 

De gemeenten formuleren een regionale sociaaleconomische ontwikkelvisie. Dit doen de gemeenten vanuit wat er ligt binnen Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant. Recent is een position paper afgerond. De gemeentelijke visie is, samen met de inbreng vanuit samenwerkende ondernemers/organisaties zorg en onderwijs, de basis voor een strategische agenda van de Noord-Veluwe. Feitelijk staan op deze strategische agenda al de drie genoemde strategische thema’s. Op basis van het programmavoorstel Sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking (april 2018) is besloten als regio de maatschappelijke uitdaging ‘menselijk kapitaal’ op te pakken in de vorm van een regionale Human Capital Agenda.

 

Een Human Capital Agenda is een plan hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed te kunnen laten aansluiten, nu en in de toekomst. De gemeenten kiezen voor een aanpak met werkgevers aan het stuur. Afgestemd binnen Factor Werk Noord-Veluwe en afgestemd met de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. Met de sociaaleconomische visie en de Human Capital Agenda (als nieuw onderdeel van de strategische agenda) hebben de gemeenten een mooie klus voor de komende drie jaar met zowel strategie als uitvoering.

 

Vanuit de sociaaleconomische visie willen de gemeenten eventueel nieuwe onderwerpen aandragen voor de regionale strategische agenda. In de keuze of en wanneer het onderwerp vanuit/met de gemeenten wordt opgepakt heeft de Regiegroep SNV een centrale rol.

 

Met de uitwerking van de sociaaleconomische visie, de samenwerking binnen Economic Board Noord-Veluwe/De Diamant en de inbreng in de regionale strategische agenda leveren de gemeenten een gecoördineerde bijdrage aan een aantrekkelijk en duurzaam leef-, woon- en vestigingsklimaat  op de Noord-Veluwe.

 

Downloads

Meer informatie

Gastheergemeente

Nunspeet

Contactpersonen

Wethouder Gert van den Berg

Gerrit Marskamp

neem contact op

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Nunspeet

Putten

Programma ontwikkelingen

naar de updates

Mensen betrokken bij dit thema

Wethouder Gert van den Berg

Portefeuillehouder

 

Stuur een bericht

Verstuur

Updates

12 maart 2019

Vooraankondiging themabijeenkomst Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

Zeven gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen binnen Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). SNV heeft vier strategische thema’s. De gemeenteraden hebben afgesproken dat de Regionale Agendacommissie SNV jaarlijks twee themabijeenkomsten organiseert rondom de strategische thema’s. Op 8 mei is de eerste themabijeenkomst. Deze gaat over het strategisch thema Sociaaleconomische ontwikkelstrategie. 

Doel en opzet van de bijeenkomst

Binnen het brede thema Sociaaleconomische ontwikkelstrategie werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Nunspeet en Putten aan een sociaaleconomische visie. Het eerste concept van de visie is begin mei klaar. Dit wordt 8 mei aan u gepresenteerd. In de themabijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over deze visie. Een gesprek van raadsleden en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs. En natuurlijk ook de betrokken wethouders en Gert van den Berg als bestuurlijk trekker. De opbrengst van de avond wordt gebruikt voor de eindversie van de visie. Vanuit de sociaaleconomische visie vindt vervolgens samen met ondernemers en onderwijs de uitwerking plaats in een regionale strategische agenda.

 

Genodigden

  • Raadsleden (met name die binnen hun fractie deskundig zijn op dit thema) van de zeven gemeenten.
  • Voorzitters van de bedrijvenkringen.
  • Leden en ondersteuners van de Economic Board NoordVeluwe/De Diamant.
  • Portefeuillehouders Economie van de zeven gemeenten.

Aanmelden

 

De genodigde hebben via de e-mail een vooraankondiging ontvangen. In de vooraankondiging staat een aanmeldlink. De genodigden ontvangen halverwege april het programma voor de avond.