Bereikbaarheid/A28

Home > Strategische thema's > Bereikbaarheid/A28

Bereikbaarheid/A28

Het strategische programma Bereikbaarheid Noord-Veluwe richt zich op een goede en soepele doorstroming in het gebied, naar het gebied en vanuit het gebied: de Noord-Veluwe. Kerndoel van het programma is het verbeteren van de doorstroming op de hoofdader: A28.

Verbetering en lobby

 

Het strategische programma omvat alle activiteiten die gericht zijn op verbeterbesluiten op de A28, met inbegrip van de lobbyactiviteiten. Er wordt samengewerkt met een brede groep van betrokkenen, met als trekkers: Samenwerking Noord-Veluwe en Regio Zwolle, de provincies Overijssel en Gelderland en VNO/NCW Midden. Daarnaast participeert een aantal andere overheidsrepresentanten en ondernemers.

 

Verbinding strategie en beleid

 

Nauw verbonden met het strategische programma is het beleidsmatige programma Beter Benutten Noord-Veluwe. Dit programma richt zich op alle maatregelen die een goede doorstroming in het gebied bevorderen en een gezonde en duurzame mobiliteit bevorderen. Onderling vindt afstemming plaats.

Gastheergemeente

Hattem

Contactpersonen

Burgemeester Jan Willem Wiggers

Leo Bezemer

neem contact op

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Programma ontwikkelingen

naar de updates

Mensen betrokken bij dit thema

Burgemeester Jan Willem Wiggers

Portefeuillehouder

 

Stuur een bericht

Verstuur

Updates

27 oktober 2017

A28 in regeerakkoord

‘Breaking news’ naar aanleiding van de voorgaande stappen: de A28 is in het regeerakkoord is opgenomen. Dit betekent dat er extra financiële middelen worden ingezet om knelpunten in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden aan te pakken. Uiteraard zijn we er dan nog niet, maar ieder begrijpt dat wat je ook doet met snelwegen er veel tijd mee gemoeid is. Het is een belangrijkste stap die om een zorgvuldige en verstandige uitwerking vraagt. Dat de A28 is opgenomen in het regeerakkoord, is alweer een stap dichter naar de optimalisatie van de doorstroom van de A28.

Voornaamste verbindingsweg

De toenemende verkeersdrukte op de A28 wekt zorgen. De A28 is de voornaamste verbindingsweg van de regio en bovendien een belangrijke vervoersas vanuit ons gebied, vanuit de Randstad naar noordelijk Nederland, Noord-Duitsland, Scandinavië en de Baltische staten en uiteraard omgekeerd. Leo Bezemer (directeur van Regio Noord-Veluwe) en de raadsleden van de Noord-Veluwse gemeenten zijn in oktober bij elkaar gekomen om toe te werken naar een aanpak van het probleem van de toenemende verkeersdrukte.

Om de ontwikkeling van onze economie en zeker ook die van Regio Zwolle door te kunnen zetten, is een goede aan- en afvoer van groot belang. Ook voor het samenleven in ons gebied; de maatschappelijke betekenis van de Zuiderzeestraatweg als verbindings-as uit de negentiende eeuw is in veel opzichten door de A28 overgenomen.

Brede gezamenlijke aanpak

Om er over een aantal jaren goed bij te staan, is het van belang dat de komende tijd wordt ingezet op aandacht voor een goede doorstroming. Daarvoor zijn stappen gezet. Vorig jaar is in Brussel met een bijeenkomst van de regio’s Noord-Veluwe en Zwolle, de provincies Gelderland en Overijssel en ondernemers, een begin gemaakt met een brede gezamenlijke aanpak.

In mei werd de ernst van de zaak onderstreept door een belangrijk rapport in opdracht van het Rijk over de toekomstige ontwikkeling van de verkeersdruk op rijkswegen. In dat rapport werd de A28 als knelpunt in 2030/2040 aangemerkt. Het gaat om langlopende planningen en dit soort stappen zijn daarom belangrijk.

Regionale ruggengraat

Er is een rapport uitgekomen over de A28 als regionale ruggengraat, waarin een stuk verdieping en verbreding van de problematiek werd geschetst. Dat rapport werd gepresenteerd op een bijeenkomst eind augustus van de provincies in Oost- en Noord-Nederland, de beide regio’s, gemeenten en organisaties op het gebied van transport en logistiek. Met een prima opkomst onderstreepten de aanwezigen dat ermee aan de slag moet worden gegaan. Niet alleen moet de focus liggen op de doorstroming op de A28, maar ook op allerlei zaken die in de rand ervan spelen en stevige impact hebben. Bijvoorbeeld: beter beladen voertuigen en spreiding van de druk, etc. De hamvraag is: hoe kom je tot een beter benutten van de snelweg en de infrastructuur eromheen?

Dat de A28 is opgenomen in het regeerakkoord, is alweer een stap dichter naar de optimalisatie van de doorstroom van de A28.

30 augustus 2017

Overheid en ondernemers werken samen aan doorstroming A28

De A28 is niet alleen van groot belang voor de economische ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven, maar voor heel Noord-Nederland en de doorstroming naar Noord-Duitsland. Bestuurders van Overijssel en Gelderland, gemeenten langs de A28, de betrokken regio’s en Rijkswaterstaat zijn samen met transporteurs en ondernemers uit het gebied voor het eerst bij elkaar gekomen. Met elkaar willen ze in de komende jaren werken aan de doorstroming van de A28. Het gaat dan niet direct  om het aanleggen van meer asfalt, maar ook om slimmer gebruik van de voertuigen, van tijdstippen waar op gereden wordt en van andere vormen van vervoer.

Groei

De economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid groeien in de regio’s Noord-Veluwe en Zwolle, bovendien zijn er nog voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven beschikbaar direct aan de A28. Oost-Nederland presteert economisch ook goed ten opzichte van Nederland als geheel. De A28 is in dit gedeelte van het land echter de enige snelweg voor het personen- en distributievervoer, er zijn geen alternatieve wegen in het gebied. En dat is te merken: sinds 2012 nemen de dagelijkse files tussen Amersfoort en Meppel toe. De A28 staat tot 2030 niet op de planning om te worden aangepakt door het Rijk. Goede bereikbaarheid en doorstroming zijn daarom essentieel. “Voor Den Haag heeft de A28 nog geen prioriteit. Maar je moet niet pas gaan investeren als het knelpunt nijpend is geworden. De focus op de Randstad is bovendien niet meer van deze tijd, je kan het beter bekijken vanuit de vijfhoek Amsterdam, Zwolle, Eindhoven, Breda, Den Haag”, is de mening van een van de aanwezige ondernemers.

Economisch belang A28

De provincies Gelderland en Overijssel zijn met de nationale overheid in gesprek welke acties en investeringen er nodig zijn. De oplossing moet echter niet alleen bij het Rijk worden gezocht, het gaat namelijk niet alleen om uitbreiding van asfalt. “Het probleem moet breder worden bezien, er moet worden nagedacht over de gehele ontwikkeling van het gebied en het woon- en werkklimaat. Dit vergt een andere manier van denken over mobiliteit.”, concludeert gespreksleider Hans Groenhuis.

Kansen pakken

Jacco Vonhof van VNO/NCW: “Vanzelfsprekend zijn er slimme dingen te bedenken om de druk op de doorstroming te verminderen. Te denken valt dan aan manieren om de vervoersfaciliteiten beter te benutten. Bijvoorbeeld heel praktisch: hoe kan het spitsverkeer meer worden gespreid, kunnen verkeersinstallaties beter worden afgesteld en (snel)fietsroutes worden aangelegd en verbeterd. Maar ook: hoe kunnen transporten worden gebundeld of gecombineerd (smart mobility). Er zijn genoeg kansen te pakken als je nu al vooruitkijkt en de komende ontwikkelingen met elkaar bespreekt. Daarom is het goed om hierin samen op te trekken. Niet alleen als meerdere provincies met elkaar, maar ook met elkaar als overheid, logistiek Nederland, het bedrijfsleven en het openbaar vervoer”.

21 juli 2017

Aanpak knelpunt A28 essentieel voor behoud van gezonde regionale economie

Voor de economische ontwikkeling van de Noord-Veluwe (en ook de rest van Noordoost-Nederland) is een goede bereikbaarheid cruciaal. Maar door het toenemende fileprobleem op de A28 staan de ontwikkelingskansen van de ruime regio én het positieve vestigingsklimaat van de Noord-Veluwe op het spel. Overheden en ondernemers slaan de handen ineen om de regionale economie blijvend gezond te houden.

Verdiepend onderzoek

De A28 zal steeds vaker een knelpunt worden. Dit blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 die recent gepubliceerd is door de Rijksoverheid. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel voert Buck Consultants International (BCI) nu een verdiepend onderzoek uit naar het economische (bovenregionale) belang van de A28.

Ondernemersbijeenkomst

Om BCI informatie te geven vanuit de praktijk, organiseerden VNO-NCW Midden en het Noord-Veluws Ondernemers Overleg de ondernemersbijeenkomst ‘A28 knelpunt: actie!’. Diverse ondernemers van (transport)bedrijven uit de regio deelden hun ervaringen met de onderzoekers van BCI. De bijeenkomst vond plaats op 13 juli 2017 bij YOOLZ Harderwijk, onder de vlag van De Diamant van Midden-Nederland (kennis- en netwerkplatform van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden).

Geen simpele oplossing, meer onderzoek nodig

Eén van de belangrijkste conclusies uit het open gesprek is dat er geen simpele oplossing is voor het fileprobleem. Het probleem dat de regio ervaart, lijkt voor een belangrijk deel veroorzaakt te worden door ontwikkelingen elders. Daarnaast variëren de A28-gebruikers van mensen die voor korte afstanden de snelweg pakken tot aan internationale chauffeurs, voor wie de A28 de belangrijkste route richting de Randstad en het noorden is.

Pas als er een heldere analyse op tafel ligt, kan er nagedacht worden over slimme en gerichte oplossingen. De ondernemers benadrukken het belang om nog concreter inzicht te verkrijgen over vragen als: Wie maken er precies gebruik van de A28? Hoe zien de routes van deze mensen er uit? Hebben zij alternatieven qua routes en type vervoer? Hoe kan het gebruik van deze alternatieven aantrekkelijker gemaakt worden? Wat voor invloed hebben ontwikkelingen als de uitbreiding van Lelystad Airport op het verkeer op de A28?

Eén geluid

Uit het recente onderzoeksrapport De kracht van Oost-NLblijkt dat de regio Noord-Veluwe fors bijdraagt aan het Bruto Nationaal Product. Een blijvend gezonde regionale economie is dus ook op grotere schaal van belang. Gert van den Berg, wethouder in Nunspeet en regionaal portefeuillehouder Verkeer & Vervoer, benadrukt het belang om als regio samen op te trekken om de A28 op de kaart te houden in Den Haag en Brussel: “Als overheid en bedrijfsleven moeten we daarom één helder geluid laten horen over de kansen die onze regio biedt wanneer wij goed bereikbaar zijn en aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen.”

Vervolg

Op 23 augustus 2017 presenteert BCI de uitkomsten van het onderzoek naar de economische betekenis van de A28. Dit gebeurt tijdens een bestuurlijke bijeenkomst voor het Rijk/Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en bedrijfsleven van Amersfoort tot Hoogeveen. De betrokken bestuurders zullen tijdens de bijeenkomst werken aan een eerste voorstel om het knelpunt A28 gezamenlijk aan te pakken met het oog op de toekomst.